Contact

Wat je moet weten over duurzaamheidsrapportages - deel 3

Misschien heb je al iets of al veel gehoord over impactrapportages, ESG, CSRD, GRI, GHG en nog veel meer afkortingen en complexe terminologie rond niet-financiële rapportage en het verminderen van de negatieve impact van een bedrijf. Maar waar gaat dit allemaal over? In dit derde deel van onze vierdelige blogreeks gaan we een aantal van deze vragen voor je beantwoorden!

Wat zijn de meest gebruikte standaarden voor duurzaamheidsrapportages?

Om je duurzaamheidsprestaties te meten en erover te rapporteren kun je verschillende standaarden gebruiken. Er zijn veel verschillende standaarden op zowel nationaal als internationaal niveau. Hieronder leggen we de meest gebruikte standaarden uit en/of de standaarden die je moet kennen om te voldoen aan regelgeving zoals de CSRD.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
De ESRS (European Sustainability Reporting Standards) zijn een set rapportage standaarden die speciaal ontwikkeld zijn voor de CSRD. Deze standaarden bieden richtlijnen en criteria voor bedrijven om hun duurzaamheidsprestaties op een consistente en vergelijkbare manier te rapporteren.

Hoewel de ESRS zijn ontworpen om aan de vereisten van de CSRD te voldoen, is het belangrijk om te weten dat ze bestaande wereldwijde rapportage kaders en -normen niet vervangen of terzijde schuiven. In plaats daarvan zijn de ESRS bedoeld als afstemming en aanvulling op deze bestaande standaarden. Bijvoorbeeld de GRI-standaard en het GHG-protocol (zie hieronder). Bedrijven kunnen het GHG-protocol in combinatie met de ESRS gebruiken om te rapporteren over hun broeikasgasemissies en om emissie reductiedoelen vast te stellen.

Zie dit blog voor meer informatie over de Corporate Sustainability Reporting Directive en de ESRS.


Greenhouse Gas Protocol (GHGP)

Het Green House Gas (GHG) Protocol is wereldwijd de meest gebruikte standaard voor het meten en rapporteren van de effecten van klimaatverandering, ook wel bekend als broeikasgas emissies/uitstoot. Het GHG Protocol is ontwikkeld door het World Resource Institute (WRI) en de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Om de uitstoot van broeikasgassen te meten, heeft het GHG Protocol de verschillende bronnen van emissies verdeeld in scope 1, 2 en 3 emissies:

  • Scope 1: Dit zijn de directe broeikasgasemissies van een bedrijf, bijvoorbeeld die komen van de verbranding van brandstof uit de voertuigen van het bedrijf. 
  • Scope 2: De uitstoot van broeikasgassen die een bedrijf indirect veroorzaakt. Bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen door de energie die het bedrijf gebruikt om zijn gebouwen te koelen. De uitstoot is indirect omdat het bedrijf verantwoordelijk is voor het energie verbruik, maar de emissies al ontstaan zijn bij de productie van de energie bij de energieleverancier.
  • Scope 3: Dit zijn emissies waar een bedrijf geen directe invloed op heeft, maar die plaatsvinden in de waardeketen als gevolg van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen door afval dat ontstaat tijdens bedrijfsactiviteiten.

Zie deze pagina voor meer informatie over het GHG Protocol. 

 

Bron: Greenhouse Gas Protocol

Sinds kort wordt er ook gesproken over scope 4 emissies. Dit zijn vermeden emissies; een vermindering van emissies die plaatsvinden buiten de waardeketen of de levenscyclus van een product. Bijvoorbeeld de vermeden uitstoot door online te vergaderen of de vermeden uitstoot van recycling in vergelijking met afvalverbranding doordat er geen nieuw materiaal gebruikt geproduceerd hoeft te worden. Dit is (nog) geen verplichte scope om over te rapporteren, maar het kan je wel helpen om een compleet overzicht te krijgen van je emissies en om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken.

 

Global Reporting Initiative (GRI)

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een non-profitorganisatie die een van de meest gebruikte rapportage raamwerken heeft opgesteld voor duurzaamheidsrapportages van bedrijven. Het raamwerk bestaat uit meerdere standaarden rond de ESG-pijlers. De standaarden kunnen opgedeeld worden in drie categoriën: 1) GRI Topic Standards, 2) GRI Sector Standards en 3) GRI Universal Standards. 

Kijk op de website van GRI voor informatie over hoe je aan de slag kunt met dit raamwerk.

 

Hoe verhoudt GRI zich tot het GHG Protocol?

GRI en het GHG-protocol zijn aanvullende standaarden die samen kunnen worden gebruikt in duurzaamheidsrapportages. GRI biedt een raamwerk om te rapporteren over verschillende ESG-onderwerpen, terwijl het GHG-protocol zich alleen richt op het rapporteren van broeikasgasemissies. Voor het meten van en rapporteren over broeikasgasemissies verwijst het GRI-raamwerk naar het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).

Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

De Sustainability Accounting Standards Board (SASB) is een non-profitorganisatie die een raamwerk gericht op ESG-onderwerpen heeft ontwikkeld voor duurzaamheidsrapportage door bedrijven. Het focust zich op branchespecifieke factoren die de financiële prestaties kunnen beïnvloeden. Door de integratie met financiële verslaglegging wil SASB gestandaardiseerde en vergelijkbare duurzaamheidsinformatie verstrekken aan investeerders.

Kijk voor meer informatie over dit raamwerk op de SASB website.

 

Wat is het verschil tussen SASB en GRI?

SASB en GRI zijn beide raamwerken voor het rapporteren van duurzaamheidsinformatie, maar er zijn een aantal verschillen. SASB heeft een meer beperkte focus en richt zich op financiële materialiteit, terwijl GRI een breder scala aan duurzaamheid en materiële kwesties omvat en meer flexibiliteit biedt voor rapportages. De keuze tussen de twee hangt af van waar een bedrijf over wil rapporteren en wat belanghebbenden verwachten. Sommige bedrijven gebruiken zelfs beide raamwerken om een completer beeld te geven van hun duurzaamheidsprestaties.

International Sustainability Standards Board (ISSB)

De International Sustainability Standards Board (ISSB) werd in 2021 opgericht tijdens COP26 in Glasgow na een sterke vraag van het publiek naar standaarden die een hoge kwaliteit en een uitgebreide wereldwijde basis van duurzaamheidsinformatie garanderen. Met deze standaarden ligt de focus op investeerders en financiële markten. Op 26 juni (2023) werden de eerste standaarden aangekondigd. Zie deze pagina voor meer informatie. 

Blijf op de hoogte

Ontvang Zero Waste tips in je inbox