Contact

Wat je moet weten over duurzaamheidsrapportages - deel 4

Misschien heb je al iets of al veel gehoord over impactrapportages, ESG, CSRD, GRI, GHG en nog veel meer afkortingen en complexe terminologie rond niet-financiële rapportage en het verminderen van de negatieve impact van een bedrijf. Maar waar gaat dit allemaal over? In dit vierde, en dus laatste, deel van onze vierdelige blogreeks gaan we een aantal van deze vragen voor je beantwoorden!


Hoe bepaal je je ESG-strategie?

 

1. Welke rapportage standaard moet ik gebruiken?


Er zijn een paar rapportage standaarden die het meest gebruikt worden door bedrijven. Zie hierboven een uitleg van de meest gebruikte standaarden. De reikwijdte waarover je wilt rapporteren, je branche en de regelgeving die op jouw bedrijf van toepassing is, bepalen welke standaarden je het beste kunt gebruiken voor je duurzaamheidsrapportage

2. Bepaal wat belangrijke onderwerpen zijn voor jouw bedrijf


Bij het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie is het belangrijk om te bepalen welke onderwerpen belangrijk zijn voor jouw bedrijf. Dit betekent dat je de onderwerpen definieert die ‘materieel’ zijn voor jouw bedrijf. Op basis van deze onderwerpen kun je meten en doelen stellen voor deze onderwerpen.

Er zijn twee typen materialiteit:

 • Enkelvoudige materialiteit
  Enkelvoudige materialiteit (single materiality) is een benadering die wordt gebruikt in duurzaamheidsrapportage waarbij bedrijven zich richten op het openbaar maken van informatie over onderwerpen die financieel belangrijk zijn voor hun bedrijf. Dit betekent dat ze prioriteit geven aan het delen van informatie over duurzaamheidskwesties die een directe impact hebben op hun financiële prestaties of die belangrijk zijn voor hun activiteiten. Dit wordt ook wel de outside-in benadering genoemd.
 • Dubbele materialiteit
  Deze methode gaat uit van een inside-out (het effect van bedrijfspraktijken op de maatschappij en het milieu) en een outside-in (het effect van duurzaamheidskwesties op het bedrijf) perspectief. Het is verplicht voor bedrijven die binnen de reikwijdte van de CSRD vallen om een dubbele materialiteitsanalyse (double materiality) in het verslag op te nemen. Voor meer informatie over het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse, zie dit blog.

3. Meet je impact van de onderwerpen die je hebt vastgesteld in de materialiteitsanalyse


Om de impact op de materiële onderwerpen te meten, kan een bedrijf een impactanalyse uitvoeren. Het doel van deze analyse is om de negatieve en positieve effecten van een bedrijf op de materiële onderwerpen te berekenen en beoordelen. De analyse omvat stappen zoals het verzamelen van gegevens en het vertalen van deze gegevens in waardes die worden gebruikt om de impact op ESG-onderwerpen uit te drukken, zoals broeikasgasemissies (CO2eq.), milieukosten, diversiteitscijfers, enz.

Om de impact van je producten, processen of diensten te meten, kun je een levenscyclusanalyse (LCA) uitvoeren. Een LCA is een methode om de impact op het milieu te beoordelen over de gehele levenscyclus, van de extractie van materialen tot uiteindelijk de recycling of afvalverwerking aan het einde van de levenscyclus. Door factoren zoals het gebruik van materialen, energieverbruik en emissies te kwantificeren, berekent een LCA de milieubelasting van het geanalyseerde product, proces of de geanalyseerde dienst.

4. Streefcijfers (targets) en doelstellingen (goals) bepalen voor materiële onderwerpen

Nu je hebt bepaald wat de materiële onderwerpen zijn en welk rapportagekader je gaat gebruiken, is het tijd om streefcijfers (targets)en doelstellingen (goals) te stellen voor de materiële onderwerpen. De terminologie is als volgt:

 • Targets: doelen op het gebied van duurzaamheid drukken een specifieke, meetbare, tijdgebonden en vaak op wetenschap gebaseerde doelstelling uit. Doelen dragen bij aan de duurzaamheidsdoelstelling(en). Voorbeeld: In 2030 30% minder materialen gebruiken die in het restafval terechtkomen
 • Goals: duurzaamheidsdoelstellingen zijn overkoepelende, ambitieuze, specifieke en uitvoerbare toezeggingen. Doelen ondersteunen dus doelstellingen. Voorbeeld: 50% vermindering van restafval in 2050.

Een veelgebruikt kader om doelen te stellen voor je broeikasgasemissies is het Science Based Targets Initiative (SBTi). Het SBTi is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties om bedrijven te helpen klimaatdoelen te stellen die in lijn zijn met de wetenschap en de doelen van het Parijs Akkoord. Bedrijven die zich aansluiten bij het initiatief verplichten zich tot het stellen van doelen voor broeikasgasreductie die wetenschappelijk onderbouwd zijn en in lijn moeten zijn met wat de laatste klimaatwetenschap nodig acht om de doelen van het Parijs Akkoord te halen - het beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2°C boven het pre-industriële niveau en het nastreven van inspanningen om de opwarming te beperken tot 1,5°C. Door op wetenschap gebaseerde doelen te stellen, kunnen bedrijven bijdragen aan wereldwijde klimaatactie en ervoor zorgen dat hun inspanningen consistent zijn met de meest recente wetenschappelijke kennis en internationale klimaatdoelen. Ga naar de website van het Science Based Targets Initiative (SBTi) om te beginnen met het stellen van doelen die zijn gekoppeld aan je (dubbele) materialiteitsanalyse. 

Een ander belangrijk en veelgebruikt kader om je doelen op te baseren, zijn de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze 17 doelen werden in 2015 vastgesteld door de leden van de Verenigde Naties om duurzame ontwikkeling te bereiken in 2030. De doelen variëren van armoede bestrijding, werkgelegenheid en economische groei tot verantwoorde consumptie en productie. Ga voor meer informatie over de SDG's naar deze website.

De United Nations Global Compact (UNGC) Principles zijn een ander veelgebruikt kader voor het stellen van strategische doelen en doelstellingen. Deze 10 principes zijn gebaseerd op meerdere belangrijke documenten zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie. De Principes zijn opgebouwd rond 4 onderwerpen: 1) mensenrechten, 2) arbeid, 3) milieu en 4) corruptiebestrijding. Ga voor meer informatie over de UNGC Principles naar deze website

5. Je ESG-prestatie communiceren

Wanneer je jouw ESG-prestaties communiceert, bijvoorbeeld in een impact rapport, zorg er dan voor dat je voldoet aan de regelgeving die van toepassing is op jouw bedrijf en dat je transparant bent om greenwashing te voorkomen. Transparantie over je duurzaamheidsinformatie biedt meerdere voordelen:

 • Ten eerste is transparantie wettelijk verplicht. De CSRD schrijft bijvoorbeeld voor dat de duurzaamheidsinformatie deel moet uitmaken van het directieverslag en digitaal beschikbaar moet zijn. 
 • Ten tweede waarderen en vertrouwen klanten transparante bedrijven meer, zelfs als ze nog niet perfect presteren. 
 • Ten derde nemen investeerders hun investeringsbeslissingen op basis van de informatie die een bedrijf verstrekt. Dit moet dus transparant en correct zijn. 

Blijf op de hoogte

Ontvang Zero Waste tips in je inbox