Contact

Wat je moet weten over duurzaamheidsrapportages - deel 2

Misschien heb je al iets of al veel gehoord over impactrapportages, ESG, CSRD, GRI, GHG en nog veel meer afkortingen en complexe terminologie rond niet-financiële rapportage en het verminderen van de negatieve impact van een bedrijf. Maar waar gaat dit allemaal over? In dit tweede deel van onze vierdelige blogreeks gaan we een aantal van deze vragen voor je beantwoorden!


Wat gebeurt er allemaal in de Europese Unie (EU)?

Zoals in deel 1 van on ze blogreeks staat vermeld, past de EU verschillende wetten en regels toe op het gebied van duurzaamheid. Op deze pagina vind je een overzicht gericht op afvalwetgeving. In de context van duurzaamheidsrapportage worden hier twee overkoepelende regelgevende maatregelen toegelicht:

EU Green Deal
De EU Green Deal is officieel gelanceerd in december 2019. Het is een uitgebreid plan van de Europese Unie om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken en duurzaamheidsdoelen te bereiken in verschillende sectoren van de economie. De Green Deal is gericht op het transformeren van verschillende sectoren zoals energie, transport, landbouw en de bouw om een groenere en duurzamere toekomst te creëren voor iedereen in Europa. Zo staan er maatregelen in het plan om over te stappen op schone energie, duurzame landbouw te bevorderen, hulpbronnen efficiënter te gebruiken en groene banen te creëren. Het uiteindelijke doel is om een gezondere en duurzamere planeet te creëren. De twee belangrijkste subdoelen zijn 1) het eerste klimaatneutrale continent zijn in 2050, en 2) een vermindering van ten minste 55% van de netto broeikasgasemissies in 2030 (ten opzichte van 1990).

EU Taxonomy
Om de doelstellingen van de Green Deal van de EU te halen, is het belangrijk dat investeringen worden gedaan in duurzame projecten en activiteiten. Dit is waar de EU Taxonomy voor opgesteld is. De EU Taxonomy is een raamwerk dat is opgesteld om te bepalen of activiteiten ecologisch duurzaam zijn. Het biedt duidelijke definities voor bedrijven, investeerders en beleidsmakers om te bepalen of een economische activiteit milieuvriendelijk is of niet. De Taxonomy bestaat uit vier voorwaarden en zes doelstellingen waaraan een activiteit moet voldoen om duurzaam te zijn, zoals het tegengaan van klimaatverandering en het beschermen van biodiversiteit. Activiteiten moeten aan deze doelstellingen voldoen, schade aan het milieu vermijden en aan de Taxonomie-criteria voldoen om als duurzaam te worden beschouwd.


Van welke Europese regelgeving over duurzaamheidsrapportage moet je op de hoogte zijn?

Bovenstaande wetgevingskaders hebben vervolgens weer geresulteerd verschillende specifieke regelgevingen gericht op duurzaamheidsrapportages. De twee belangrijkste vanuit de EU worden hieronder uitgelegd.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is op 1 januari 2023 in werking getreden en vervangt de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Deze wetgeving verplicht bedrijven die onder de CSRD vallen om te rapporteren over onderwerpen op het gebied van milieu, maatschappij en bedrijfsvoering (ESG). Om over deze onderwerpen te rapporteren zijn de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ontwikkeld. Deze standaarden omvatten onder andere onderwerpen over klimaatverandering, vervuiling, circulaire economie, het eigen personeelsbestand en bedrijfsvoering. Betrokken bedrijven moeten een dubbele materialiteitsanalyse uitvoeren om te bepalen welke van deze onderwerpen materieel (belangrijk en relevant) zijn voor hun bedrijf en waarover ze moeten rapporteren. Daarnaast moet het verslag worden gecontroleerd door een onafhankelijke en betrouwbare derde partij om ‘limited assurance’ te verschaffen, en de duurzaamheidsinformatie moet deel uitmaken van het managementverslag en online worden gepubliceerd.

Op wie is de CSRD van toepassing en wanneer:

 • 1 januari 2024: Grote, beursgenoteerde bedrijven die onder de NFRD vielen, moeten in 2025 rapporteren over het financiële jaar 2024, en elk opvolgend jaar daarna. Om precies te zijn, gaat het om bedrijven die aan tenminste 2 van de 3 voorwaarden voldoen:
  • ≥ 500 FTE in dienst hebben, 
  • ≥ €40 miljoen omzet, 
  • ≥ €20 miljoen balanstotaal. 
 • 1 januari 2025: Ondernemingen van 250 tot 500 FTE die beursgenoteerd zijn moeten in 2026 rapporteren over het financiële jaar 2025, en elk opvolgend jaar daarna. Om precies te zijn, gaat het om bedrijven die aan tenminste 2 van de 3 voorwaarden voldoen.
  • ≥ 250 FTE in dienst hebben, 
  • ≥ €40 miljoen omzet, 
  • ≥ €20 miljoen balanstotaal. 
 • 1 januari 2026: Beursgenoteerde MKB-bedrijven, kleine kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen moeten in 2027 rapporteren over het financiële jaar 2026, en elk opvolgend jaar daarna. Om precies te zijn, gaat het om bedrijven die aan tenminste 2 van de 3 voorwaarden voldoen.
  • ≥ 10 FTE
  • ≥ €700 duizend omzet
  • ≥ €350 duizend balanstotaal 
 • 1 januari 2028: Non-EU moederondernemingen met locaties in de EU moeten in 2029 rapporteren over het financiële jaar 2028, en elk opvolgend jaar daarna. Het gaat hierbij om non-EU moederondernemingen met EU-gevestigde grote, middelgrote en kleine dochterondernemingen en grote bijkantoren (branche). Om precies te zijn, gaat het om bedrijven die aan beide voorwaarden voldoen:
  • ≥ €150 miljoen omzet in de EU
  • ≥ 1 dochteronderneming of branche in de EU

Voor meer informatie over de Corporate Sustainability Reporting Directive en de ESRS, zie dit blog.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een set regels die zich richt op het verstrekken van duidelijke informatie over duurzaamheid in de financiële sector. De regelgeving is in 2021 ingegaan met als doel beleggers te helpen begrijpen wat de impact van hun beleggingen is op het gebied van duurzaamheid. De regelgeving is van toepassing op 'financiële marktdeelnemers', waaronder alle partijen in de financiële markt, zoals banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders (zie Artikel 2 van de Verordening voor de exacte definitie).

 

Waarom is dit ook voor jou interessant (ook als je geen financiële marktdeelnemer bent)?

Zelfs als je geen financiële marktdeelnemer bent, kan de SFDR indirect een rol spelen, omdat het van invloed is op de manier waarop investeringen worden gedaan, op wat belanghebbenden verwachten en op de algemene trends in de rapportage markt. Financiële instellingen en investeerders zullen meer aandacht besteden aan duurzaamheid wanneer ze investeringsbeslissingen maken. Klanten en werknemers zullen daarnaast de voorkeur geven aan bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid. De SFDR maakt deel uit van een grotere beweging in de richting van duurzame financiering, die invloed kan hebben op hoe bedrijven werken, wat leveranciers en partners verwachten en welke regelgeving er is. Kortom, het is belangrijk om op de hoogte te blijven van duurzaamheid en markttrends om concurrerend te blijven en te voldoen aan de behoeften van belanghebbenden en rapportage verplichtingen. 

Blijf op de hoogte

Ontvang Zero Waste tips in je inbox